Kancelaria Adwokacka Warszawa

+48 507 959 266

kancelaria@adwokat-mm.pl

Zagadnienia proceduralne, po zapoznaniu których przestajemy bać się sądu

Jednym z najczęściej podejmowanych postępowań w trakcie rozwodu jest podział majątku. W jego trakcie sąd rozstrzyga, które składowe majątku oraz w jakiej części staną się…
Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors
Strona główna » Poradniki » Zagadnienia proceduralne, po zapoznaniu których przestajemy bać się sądu

Zagadnienia proceduralne, po zapoznaniu których przestajemy bać się sądu

wrz 2, 2021

Jednym z najczęściej podejmowanych postępowań w trakcie rozwodu jest podział majątku. W jego trakcie sąd rozstrzyga, które składowe majątku oraz w jakiej części staną się wyłączną własnością każdego z małżonków. W większości przypadków takie postępowanie odbywa się oddzielnie, już po wydaniu wyroku rozwodowego. Na czym polega?

Art. 567. [Postępowanie o podział majątku wspólnego]

§ 1. W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.§ 2. W razie sporu co do ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym sąd może w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstępnym.§ 3. Do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, a zwłaszcza do odrębnego postępowania w sprawach wymienionych w paragrafie pierwszym stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku.


Postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką reguluje Kodeks Postępowania Cywilnego. Jest to jedno z nieprocesowych postępowań z zakresu prawa rodzinnego, opieki i kurateli. Pisma sądowe i procesowe pełne są niezrozumiałych sformułowań, dlatego dziś, w drugiej części zagadnień, wyjaśnię jedno z nich:

Art. 5691. [Właściwość miejscowa sądu okręgowego w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką]


§ 1. Do właściwości sądu okręgowego z siedzibą w miejscowości będącej siedzibą sądu apelacyjnego należą sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzone na podstawie konwencji haskiej z 1980 r., jeżeli na tym obszarze osoba podlegająca władzy rodzicielskiej lub pozostająca pod opieką ma miejsce zamieszkania lub pobytu.
§ 2. Sąd okręgowy orzeka w terminie sześciu tygodni od dnia wniesienia wniosku w sprawach, o których mowa w § 1.
§ 3. Dla spraw, o których mowa w § 1, z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie właściwy jest Sąd Okręgowy w Warszawie.
§ 4. Jeżeli wniosek w sprawach, o których mowa w § 1, wniesiony został bez pośrednictwa polskiego organu centralnego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz. U. poz. 416), sąd okręgowy zawiadamia niezwłocznie sąd, o którym mowa w art. 569 § 1, o wniesieniu wniosku oraz o zakończeniu postępowania w tej sprawie.


W sprawach rodzinnych i opiekuńczych, takich jak np. ustalenie opieki nad małoletnimi dziećmi po rozwodzie rodziców, w większości wypadków sąd zleca przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Jest to rozmowa, którą przeprowadza kurator w celu uzyskania jak najpełniejszej informacji o danej osobie lub rodzinie oraz o jej warunkach życiowych.
Co na ten temat mówi Kodeks Postępowania Cywilnego?

Art. 5701a. [Zarządzenie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w toku postępowania w sprawach dotyczących ustanowienia opieki lub kurateli]

Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w toku postępowania prowadzonego w sprawach dotyczących ustanowienia opieki lub kurateli i prowadzonego w tych sprawach postępowania wykonawczego w celu ustalenia możliwości lub sposobu sprawowania opieki lub kurateli oraz warunków życiowych osoby, której postępowanie dotyczy.

Kancelaria Adwokacka Warszawa

Skorzystaj z pomocy doświadczonego Adwokata w Warszawie. Przybliż nam swój problem, a ja wskaże Ci najszybsze i skuteczne rozwiązania sprawy!

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *